آموزش دوره های ایزو ۱۷۰۲۵ و پیاده سازی جهت اخذ صلاحیت ایزو ۱۷۰۲۵ در آزمایشگاه شرکت سیم و کابل راد سما

Requirements and documentation based on ISO/IEC 17025:2017
Ensure the validity of test results in laboratory
Evaluation of measurement uncertainty
Action to address risks and opportunities in ISO/IEC 17025:2017
Internal Audit  based on ISO/IEC 17025 https://simrodsama.com