اقدامات پس ازویروس کرونا در خصوص راه اندازی مجدد تولید در سازمانها مطابق IATF 16949:2016 & ISO 9001:2015

به قلم استاد Paul Hardiman

در مورد برخی از مهمترین نیازهای IATF که باید هنگام شروع مجدد تولید پس از پایان  Covid 19 ، روی آن متمرکز شوم ، ارائه دهم. نظرات من عبارتند از:

 6.1.2.3طرح اقتضایی : چه درسهایی از۱۹ Covid  آموخته اید و آیا طرح اقتضایی به روز رسانی نیاز دارد؟

۷٫۲صلاحیت: چگونه اطمینان حاصل می شود که با توجه به تغییرات احتمالی در تعداد کارمندان ، همه افراد برای انجام وظایف خود بویژه مربوط به فعالیت های تولیدی و بازرسی صلاحیت دارند؟

 8.4.1.2فرآیند انتخاب تأمین کننده: چگونه تغییرات تأمین کننده مدیریت شده است (شاید به دلیل تعطیل شدن تأمین کننده) چگونه تغییرات (در مورد تامین کننده ) به مشتری ابلاغ شده است؟

 8.5.1.2 -کار استاندارد – دستورالعمل اپراتور و استانداردهای بصری(کنترل ظاهری ): چگونه کنترل های اضافی ایمنی ، به دلیل بیماری همه گیر Covid ، در چارچوب کار استاندارد گنجانده شده است؟  

۸٫۵٫۱٫۴تصدیق پس از توقف (طولانی مدت خط تولید) : من فکر می کنم این مورد الزاماتی  است که بیشترین خطر را دارند. شروع مجدد تواید چگونه مدیریت شده است؟ ، چگونه فرایندها تصدیق شدند؟

۴٫۱ –مدیریت ارشد با در نظر گرفتن مسایل داخلی و خارجی ،  مجددا جهتگیری استراتژیک  سازمان را تعیین کند  

۶٫۲٫۲٫۱ -، تعریف مجدد اهداف کیفی

۹٫۲٫۲–  اطمینان از بروزرسانی برنامه ممیزی

Paul Hardiman may 2020

 ترجمه حسین  زینل خرداد ۱۳۹۹

Several people have asked me to give input on what will be some of the most critical IATF requirements to focus on when restarting production after any Covid 19 disruption. My views are: 6.1.2.3 Contingency plan: What have been the lessons learnt from the Covid pandemic and does the contingency plan need updating? 7.2 Competency: How is it ensured that, given probable changes in employee numbers, that all people are competent to perform their roles, especially related to production and inspection activities? 8.4.1.2 Supplier selection process: How has any changes of supplier been managed (maybe as a result of closure of supplier), how have any changes been communicated to the customer? 8.5.1.2 Standardised work — operator instructions and visual standards: How have any additional safety controls, implemented because of the Covid pandemic, been implemented in the framework of the standardized work? 8.5.1.4 Verification after shutdown: I think this is the requirements that is the highest risk. How has start up been managed, how were processes verified? Other: Top Management redefining the strategic direction (4.1) taking into account internal and external issues, redefining quality objectives (6.2.2.1) and ensuring update of the audit programme. (9.2.2)