الزامات جدید ساپکو STAS (مرداد۱۳۹۹) منتشر شد.

چک لیست گرید A ساپکو ۱۳۹۹

چک لیست ممیزی محصول و فرآیند ساپکو۱۳۹۹

چک لیست ارزیابی اولیه ساپکو ۱۳۹۹

چک لیست گرید Bساپکو ۱۳۹۹

برای برگزاری کلاسهای آموزشی و مشاوره ۰۹۱۲۵۰۷۶۷۱۵ حسین زینل تماس حاصل بفرمایید.