ایزو۹۰۰۱ مختص سازمانهای دولتی

ISO 18091:2109

در این سند دستورالعمل هایی برای دولت های محلی در مورد درک و اجرای یک سیستم مدیریت کیفیت که مطابق با الزامات ISO 9001: 2015 باشد ، به منظور پاسخگویی به نیازها و انتظارات مشتریان / شهروندان و سایر طرف های ذیربط ذیربط با تهیه آنها به طور مداوم ، ارائه می کند.

این برنامه با استفاده از ایزو ۹۰۰۱ به صورت جامع و گسترده ، اجرای یک سیستم مدیریت کیفیت را به شکلی مسئولانه و پاسخگو ترویج می کند. این دستورالعمل ها الزامات ایزو ۹۰۰۱ را اضافه یا تغییر نمی دهد.

برای ایجاد یک سیستم جامع مدیریت کیفیت که متمرکز بر دولت محلی در دستیابی به اهداف خود باشد ، در کلیه فرآیندهای دولت محلی در همه سطوح (یعنی استراتژیک ، تاکتیکی-مدیریتی و عملیاتی) کاربرد دارد. ویژگی جامع این سیستم برای اطمینان از اینکه کلیه مناطق دولت محلی از اعتبار قابل قبولی برخوردار هستند (یعنی اثربخشی فرایندها) ضروری است.