برگزاری دوره آموزشی اطمینان از اعتبار نتایج در ایزو ۱۷۰۲۵ ویرایش ۲۰۱۷ شرکت صنعت آفرین‌ماهان.آزمایشگاه کاتالیست خودرو محل .استان البرز.شهرک بهارستان مدرس:حسین زینل اردیبهشت ۱۴۰۰