برگزاری دوره مدیریت ریسک بر مبنای ۲۰۱۸:ISO 31000 در شرکتهای خدماتی

هماهنگی جهت برگزاری دوره های آموزشی ۰۹۱۲۵۰۷۶۷۱۵ حسین زینل

محل برگزاری :باشگاه فرهنگی و ورزشی سایپا http://www.saipasport.com/

برگزارکننده : سازه گستر سایپا