تکوین محصول APQP-SQA-PPAP

برنامه ریزی پیشاپیش کیفیت محصول

محل : انجمن مدیریت کیفیت ایران

برگزار کننده : IMQ

SQA
APQP
تکوین محصول SQA

سرفصل مطالب

۱- آشنایی با فرآیند شکل گیری یک ایده تا تولید انبوه , SQA مشتریان , PPAP

۲- آشنایی با ابزارهای کیفیت در حوزه طراحی محصول و طراحی فرآیند ساخت

۳- طرحریزی فرآیند تکوین محصول

۴- طراحی و توسعه محصول

۵- طراحی و توسعه فرآیند ساخت

۶- صحه گذاری محصول و فرآیند

۷- بازخورد ارزیابی و اقدام اصلاحی

۸- تهیه نمودار جریان فرآیند ساخت

۹- لیست مشخصات مهم محصول و فرآیند

۱۰- آنالیز حالات بالقوه خرابی FMEA

۱۱- برنامه کنترل Control Plan