دوره آموزشی مبانی و مستندسازی الزامات ISO/IEC17025:2017 در البرزدارو-قزوین

برگزار کننده : DQS GERMANY

سرفصل دوره :

۰- مقدمه‌ای بر ویرایش جدید استاندارد ISO/IEC 17025:2017
۱- دامنه کاربرد ویرایش جدید استاندارد ISO/IEC 17025:2017
۲- استانداردهای مرجع برای ویرایش جدید استاندارد ISO/IEC 17025:2017
۳- واژگان و تعاریف در ویرایش جدید استاندارد ISO/IEC 17025:2017
۴- مستندسازی الزامات عمومی در ویرایش جدید استاندارد ISO/IEC 17025:2017
۵- مستندسازی الزامات ساختاری در ویرایش جدید استاندارد ISO/IEC 17025:2017
۶- مستندسازی الزامات منابع در ویرایش جدید استاندارد ISO/IEC 17025:2017
۷- مستندسازی الزامات فرایند در ویرایش جدید استاندارد ISO/IEC 17025:2017
۸- مستندسازی الزامات سیستم مدیریت کیفیت در ویرایش جدید استاندارد ISO/IEC 17025:2017