دوره آموزشی نمونه برداری پذیرشی در صنایع غذایی در شرکت کاله

برگزار کننده : موسسه آموزشی مشاوران توسعه کیفیت 

اسفند ماه ۱۴۰۱

دوره مجازی نمونه برداری پذیرشی با نرم افزار minitab &statgraphics

هم به صورت دستی و هم با استفاده از نرم افزار به مدت ۱۶ ساعت برگزار گردید.

تشکر از موسسه خوب مشاوران توسعه کیفیت و سرکار خانم آبرود