دوره آموزشی کار استاندارد مطابق الزامات پژو والزامات جدید ساپکو ۱۳۹۹

Standardized Work in STAS QIP PSA

تعاریف و مفاهیم و آشنایی با الزامات QIP Peugeot Citroen 2017 و الزامات جدید ساپکو

 • ساماندهی محیط کار وحذف اتلافها
 • ساماندهی ۵s محیط کار
 • برگ استاندارد عملیاتی (sos)standard operation sheet
 • ضرب آهنگ واقعی تولید ATT
 • زمان چرخه Cycle Time-tak time
 • کار استاندارد عملیات ترکیبی work combination
 • برگه عناصر شغلی job element sheet(JES)
 • فرآیند راه اندازی setup process
 •    نمونه های مرزی ( حاشیه ای) Boundary samples
 • برگه عناصر شغلی job element sheet(JES)
 • کالیبراسیون، کنترل، و نگهداری
 • اثربخشی کار استاندارد شده