دوره آموزشی ISO 17025:2017

دوره آموزشی مبانی و مستندسازی iso 17025:2017
مکان : البرز دازو – قزوین
برگزار کننده DQS
زمان : آبان ۹۸

سرفصل و فهرست مطالب


۰ – دامنه کاربرد و مقدمه‌ای بر ویرایش جدید استاندارد ISO 17025:2017

۱- دامنه کاربرد استاندارد ISO 17025:2017 و ارتباط آن با سایر سیستمهای مدیریت کیفیت از جمله ISO 9001:2015 , IATF 16949:2016

۲ – مراجع الزامی در استاندارد ایزو ۱۷۰۲۵:۲۰۱۷

۳-واژگان و تعاریف در ویرایش جدید استاندارد ISO 17025:2017

۴- تشریح و مستند سازی الزامات عمومی در ویرایش جدید استاندارد ISO 17025:2017

۵- تشریح و مستند سازی الزامات ساختاری در ویرایش جدید استاندارد ISO 17025:2017

۶- تشریح و مستند سازی الزامات منابع در ویرایش جدید استاندارد ISO 17025:2017

۷- تشریح و مستند سازی الزامات فرآیندی در ویرایش جدید استاندارد ISO 17025:2017

۸ – تشریح و مستند سازی الزامات سیستم مدیریت کیفیت در ویرایش جدید استاندارد ISO 17025:2017 و تغییرات مورد نیاز برای سازمانهایی که از پیش ISO 9001:2015 را اخذ نموه اند.