2 Comments

  1. با سلام
    آموزش رکن مهمی در ترویج استاندارسازی بر اجرای تعهدات پیمان متر است.
    حال اگر تعهد اصلی استاندارد که اندازه شناسی است مورد غفلت واقع شود به نظر شما به چه نتایجی خواهیم ؟

  2. h-zeinal

    سلام.بله کاملا درست میفرمایید و اندازه شناسی رکن مهمی است.

Comments are closed.