روشهای مدیریت ریسک

Bow-tie Risk Analysis

تجزیه و تحلیل خطرات آبگرمکن به روش WATH IF

دستوالعمل شناسایی ریسکها در شرکت نفت

پیاده سازی مدیریت ریسک بر مبنای کوزو در عمل