ریسکهاو فرصتهادر ایزو ۱۷۰۲۵ ویرایش ۲۰۱۷ -بازنگری مدیریت-حسین زینل آبان ۹۹

Risk in Laboratory in ISO 17025

ریسک در ایزو ۱۷۰۲۵:۲۰۱۷
Risk in Laboratory
یکی از مواردی که ریسک باید در ایزو ۱۷۰۲۵ در ان اعمال شود ،مبحث بازنگری مدیریت است.(به راهنمای پیاده سازی شماره ۱۸ یورولب(کوک بوک) در قسمت دانلودها میتواند مراجعه شود)البته این مورد با ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ یکسان است.
در بند ۸_۹ قسمت (m) آمده است که ورودی بازنگری مدیریت باید شامل نتایج شناسایی ریسکها باشد.همانطور که مشاهده میشود به نتایج اشاره شده است و نه خود ریسکها.
برای پوشش این بند پیشنهاد میگردد که علاوه بر ریسکها فرصتهایی را هم که پیاده سازی شده است(اثربخشی انها)را نیز بعنوان ورودی در نظر بکیرید (بند k)
پس چهار دسته ازنتایج و اقدامات صورت گرفته در خصوص موارد باید در این جلسات به استحضار مدیر ازمایشگاه برسد .
الف:ریسکهای بی طرفی
ب.ریسکهایی که بحرانی هستند(high risk)
ج.اثر بخشی تمامی فرصتها.
د.ریسکهای دستیابی به اهداف
۳ نکته قابل تامل است که اولا در ریسکهای بی طرفی باید برای تمامی ریسکها اقدام پیشنهادی تعریف شود و‌مثل سایر ریسکها با انها برخورد نشود(فقط برای انهایی که اولویت دارند باید اقدام گردد)
نکته دوم اینکه در بند۵-۸(b) اشاره نشده است که فقط فرصتهایی که اولویت دارند ارتقا پیدا کنند بلکه تمامی فرصتها باید ارتقا یابند (مثلا LO به MO)
نکته سوم (بند ۵-۸ a) ریسکها و فرصتهای دستیابی به اهداف سیستم مدیریت کیفیت است.پیشنهاد میگردد فهرست اهداف و شاخصهای سیستم مدیریت خود را جلوی خود قرار دهید و برای هر هدف ریسکهایی که باعث میشود به ان هدف نرسید را لیست نمایید.مثلا اگر هدف افزایش اسکوپ است و یا افزایش توان اندازه گیری است، چه ریسکهایی در این مسیر ازمایشگاه را تهدید میکند.فرصتهای دستیابی به اهداف هم که قاعدتا در بند قبلی لیست کرده ایم.
با تشکر حسین زینل

۳۰ ابان ۱۳۹۹