سرفصل دوره آموزشی الزامات IATF 16949:2016

  -آشنایی با جایگاه IATF 16949در سیستمهای مدیریت و ارتباط با ISO 9001:2015

-آشنایی با ابزارهای الزامی در (IATF 16949(CORE TOOLS-MSA-SPC-FMEA-APQP-PPAP-

– چه سازمانهایی در IATF 16949:2016 طراح  قلمداد میشوند و چه سازمانهایی طراح نیستند

– آشنایی با الزامات خاص مشتریان در ایران –ساپکو – گروه سایپا و سازه گستر-الزامات گروه ایران خودرو و ارتباط آنها  با IATF 16949:2016(STAS-ISSR, …)

 – تعاریف مختص IATF 16949:2016 ( دوباره کاری – تعمیر –اقدام پیشبینانه- قطعه یدکی-قطعه یدکی – منحنی مبادله و …..)

-تشریح کلیه الزامات در IATF 16949:2016

–  فرآیندهای الزامی در IATF 16949

-مدیریت استراتژیک و بیانیه آن در IATF 16949-SWOT-PESTLE , …

– ذینفعان در IATF 16949

– ریسکها و فرصتها در IATF 16949 و تحلیل ریسکها (ریسک در طرح اقتضایی-ریسک توسعه کارخانه و لی اوت-ریسک کالیبراسیون-ریسک در ممیزی داخلی-ریسک در دروس آموخته-ریسک در اقدام پیشگیرانه- ریسک در تغییرات مهندسی- ریسک در خطاناپذیری- ریسک در مشخصات ویژه-ریسک تامین کننده-ریسک در تحلیل وارانتی- ریسک در عدم انطباق و ریسک در تحلیل بهبود و ….

– طرح اقتضایی و تشدید ESCALATION  و آندون و BYPASS

-الزامات محصول ایمنی

-مدیریت تغییرات در IATF 16949

– زیر ساخت FLOW DIAGRAM-OPC-FPC  و نمودار از به و برنامه ریزی حمل و نقل در IATF 16949

– الزامات  آزمایشگاه در IATF 16949

-شایستگی پرسنل در IATF 16949 و شایستگی ممیزین

– طرح  تکوین محصول و عملیات در IATF 16949

– بازنگری الزامات و امکانسنجی و قیمت تمام شده

– مهارتهای طراحی و آشنایی با DFM, DFA , DFMEA , DOE,QFD,GD&T, …

— الزامات ارزیابی تامین کنندگان در IATF 16949

– دستورالعملهای کاری و طرح کنترل SOS –JES-STS , ….

– الزامات دوباره کاری و تعمیر

–  حل مساله –D8- PPSR, ….

– شاخصهای کارایی و اثربخشی در IATF 16949

-آشنایی با SI و FAQ در IATF 16949(frequently asked questions)(

– آشنایی با IATF RULES 5 International automotive task force

آشنایی با OEE-SQFE-CIP-COQ , ….

-آشنایی با الزامات گروه پژو سیتروین QIP PSA 2017

-نکات کاربردی در IATF 16949:2016