سرفصل دوره موزشی ممیزی داخلی و تربیت ارزیاب در ایزو ۱۷۰۲۵:۲۰۱۷ / ISO 19011:2018

– الزامات استاندارد ISO/IEC 17025:2017 برای انجام ممیزی داخلی

۲- اصطلاحات و تعاریف ارزیابی مطابق با ISO 19011:2018

۳- انواع عدم‌انطباق‌ها در ارزیابی مطابق با ILAC G03

۴- الزامات عمومی در استاندارد ISO/IEC 17025:2017

۵- الزامات ساختاری در استاندارد ISO/IEC 17025:2017

۶- الزامات منابع در استاندارد ISO/IEC 17025:2017

۷- الزامات فرایندی در استاندارد ISO/IEC 17025:2017

۸- الزامات سیستم مدیریت در استاندارد ISO/IEC 17025:2017

۹- رهنمودهای برای انجام ارزیابی مطابق با استاندارد ISO 19011

۹-۱- اصول ممیزی مطابق با استاندارد ISO 19011:2018

۹-۲- مدیریت کردن برنامه ممیزی مطابق با ISO 19011:2018

۹-۳- فعالیت‌های ممیزی مطابق با استاندارد ISO 19011:2018

۹-۴- شایستگی ممیزان مطابق با استاندارد ISO 19011:2018

۹-۵- برخی توصیه‌های مهم به ممیزان

۱۰- کارگاه‌های آموزشی ممیزی داخلی

۱۱- منابع و مراجع

پیوست الف: راهنمایی‌های بیشتر برای طرح‌ریزی ممیزان و انجام ممیزی‌ها