سرفصل مطالب دوره آموزشی تکوین محصول(برنامه ریزی پیشاپیش کیفیت محصول)(APQP)

سرفصل مطالب

۱- آشنایی با فرآیند شکل گیری یک ایده تا تولید انبوه

۲- آشنایی با ابزارهای کیفیت در حوزه طراحی محصول و طراحی فرآیند ساخت

۳- طرحریزی فرآیند تکوین محصول

۴- طراحی و توسعه محصول

۵- طراحی و توسعه فرآیند ساخت

۶- صحه گذاری محصول و فرآیند

۷- بازخورد ارزیابی و اقدام اصلاحی

۸- تهیه نمودار جریان فرآیند ساخت

۹- لیست مشخصات مهم محصول و فرآیند

۱۰- آنالیز حالات بالقوه خرابی FMEA

۱۱- برنامه کنترل Control Plan