سرفصل وعناوین دوره آموزشی ارزیابی عدم قطعیت اندازه گیری در ایزو ISO/IEC 17025:2017

آشنایی با مفهوم عدم قطعیت در اندازه گیري

آشنایی با پیش نیازهای آماری و انواع توابع توزیع احتمال

آشنایی با انواع روشهای تخمین عدم قطعیت

مراحل محاسبه و تخمین عدم قطعیت به روش GUM؛

نحوه محاسبه عدم قطعیت با نرم افزار QM SYS

حل چندین مثال  براي تخمین عدم قطعیت با نرم افزار QM SYS؛

محاسبه عدم قطعیت روش مونت کارلو MCM با نرم افزارQM SYS

الزامات استاندارد ISO/IEC 17025:2017 در خصوص عدم قطعیت اندازه گیري