سرفصل ارزیابی انطباق و قواعد تصمیم گیری ومدیریت ریسک در آزمایشگاه مبتنی بر ایزو ISO 17025:2017

۱- الزامات استاندارد ISO/IEC 17025:2017 در خصوص مدیریت ریسک و آشنایی با EUROLAB COOKBOOKS

۲- مقدمه‌ای بر مدیریت ریسک در مراکز آزمایشگاهی

۳- اصطلاحات و تعاریف مربوط به مدیریت ریسک

۴- اصول مدیریت ریسک در آزمایشگاه مطابق با استاندارد ISO 31000:2018

۵- چارچوب مدیریت ریسک در آزمایشگاه مطابق با استاندارد ISO 31000:2018

۶- فرایند مدیریت ریسک در آزمایشگاه مطابق با استاندارد ISO 31000:2018

۷- تکنیک‌های مدیریت ریسک در آزمایشگاه مطابق با استاندارد IEC 31010:2019

۸- کارگاه آموزشی مدیریت ریسک در آزمایشگاه

۹- ارزیابی ریسک‌های تصمیم‌گیری در فرایند اندازه‌گیری

۹-۱- شناسایی ریسک‌های تصمیم‌گیری در فرایند اندازه‌گیری (پذیرش و رد اشتباه)

۹-۲- تحلیل ریسک‌های تصمیم‌گیری در فرایند اندازه‌گیری با نرم افزار Minitab 19

۹-۳- تحلیل ریسک‌های تصمیم‌گیری در فرایند اندازه‌گیری با نرم افزار Risk Guard؛

۹-۴- مقابله با ریسک‌های تصمیم‌گیری در فرایند اندازه‌گیری (پذیرش و رد اشتباه)

۹-۵- تحلیل ریسک‌های تصمیم‌گیری به روش بیزین و سطح اطمینان در فرایند اندازه‌گیری

۹-۶- جمع‌بندی و پیشنهادات