فرم پیشنهادی تصدیق کالیبراسیون درISO 17025:2017

۱آیا کالیبراسیون در زمان مقرر انجام گرفته است؟
۲آیا کالیبراسیون توسط آزمایشگاه‌های دارای تایید صلاحیت بر اساس ۱۷۰۲۵ انجام شده است؟
۳آیا دامنه تایید صلاحیت آزمایشگاه کالیبراسیون کمیت اندازه‌گیری و نقاط کالیبراسیون را پوشش می‌دهد؟
۴آیا توان اندازه گیری آزمایشگاه در خصوص اندازه ده و محدوه مورد نظر مشخص است؟
۵آیا جهت کلیه نقاط کالیبراسیون عدم قطعیت گزارش شده است؟
۶آیا جهت کلیه نقاط کالیبراسیون حداکثر خطای مجاز  گزارش شده است؟
۷آیا برچسب کالیبراسیون صادر شده است؟
۸آیا ضریب تصحیح توسط آزمایشگاه در روی تجهیز و یا در نزدیکی تجهیز نصب شده است؟