مدرس همکار با :سازمان استاندارد- IMQ italy-DQS germany-QS SWISS

فهرست عناوین مشاوره :

ISO 9001

الزامات جدید ساپکو STAS ,

الزامات پژو سیتروین+ QIP NSA PCPA QSB

ISO 13485

ISO 14001

ISO 45001

ISO 55001

ISO 15189&ISO 17025

ISO 17034&ISO 17043

ISO 17020

IATF 16949

ISO 39001

ISO10002 , ISO 10004

ISO 3834-2

http://tr.tehranstandard.ir/Pages/Masters.aspx

با کلیک بر روی لینک فوق و سرچ نام مدرس(حسین زینل) لیست دوره های مورد تایید سازمان استاندارد قابل مشاهده است.