مشاوره ایزو ۱۷۰۲۵ ویرایش ۲۰۱۷(ISO/IEC17025:2017) در شرکت فرنام بسپار تولید کننده قطعات خودرو و ژیوسنتتیک ،ژیو ممبران،ورق تبادل یونی و PET

مدیر عامل : مهندس قصری

شرکت دانش بنیان و همکار استانی سازمان استاندارد

http://farnambaspar.com/
http://farnambaspar.com/%da%af%d8%a7%d9%84%d8%b1%db%8c-4/