مشاوره و پیاده سازی ISO 17025:2017 درآزمایشگاه

مراحل مشاوره و پیاده سازی ISO 17025:2017

الف – گپ آنالیز برای مشاوره و پیاده سازی ISO 17025:2017

ب – برگزاری دوره های آموزشی برای مشاوره و پیاده سازی ISO 17025:2017

ج- طراحی و تدوین مستندات برای پیاده سازی ISO 17025:2017

د- برگزاری ممیزی داخلی توسط تیم مشاوره برای اطمینان از استقرار ISO 17025:2017

ه- ثبت نام در سایت سایت سازمان استاندارد یا مرجع بین المللی دریافت نوبت ISO 17025:2017

و- ممیزی نهایی توسط مرجع تایید صلاحیت (NACI)

مشاوره و پیاده سازی ISO 17025:2017 درآزمایشگاه
فاز ۱ : (Gap Analysis)
انجام شناخت اولیه ( در این مرحله وضعیت موجود آزمایشگاه مورد مطالعه قرار میگیرد و کاستی ها و نقایص شناسایی میشوند.این مطالعه ،پایه ای برای برنامه ریزی فعالیت های بعدی در پروژه است.   – بررسی مستندات موجود در آزمایشگاه یا سازمان مادربا توجه به الزامات استاندارد ISO17025:2017
–  بررسی صلاحیت پرسنل آزمایشگاه از لحاظ وجود و کفایت گواهی نامه های آموزش و مهارت های لازم برای انجام آزمون ها.
– بررسی شرایط محیطی آزمایشگاه با توجه به الزامات روش های آزمون و کاتالوگ تجهیزات و مواد موجود در آزمایشگاه.
– بررسی های لازم برای استانداردهای مورد استفاده برای انجام آزمون ها و بررسی بروز بودن.
– بررسی تجهیزات از لحاظ وضعیت کالیبراسیون و عملکرد آنها.بررسی اعتبار مواد مرجع (در صورت کاربرد)جهت کالیبراسیون تجهیزات خاصبررسی طرح / طرح های نمونه برداری( در صورت کاربرد)
– بررسی شرایط موجود جهت نگهداری نمونه ها قبل و بعد از آزمون ها شامل شرایط محیطی،محل نگهداری،مدت نگهداری و …
– بررسی فعالیتهای کنترل کیفی انجام شده در آزمایشگاه
– بررسی گزارشات آزمون از لحاظ انطباق با الزامات استاندارد:۲۰۱۷ ISO/IEC 17025  
1
فاز ۲ : برگزاری دوره مبانی و طراحی مستندات ISO/IEC 17025:2017
– برگزاری دوره آموزشی مبانی ، تشریح الزامات و مستندسازی IS0/IEC 17025:2017
– بررسی مستندات جاری آزمایشگاه
– طراحی مستندات مورد نیاز جهت استقرارالزامات استاندارداز قبیل نظامنامه،روش های اجرایی ،دستور العمل های کاری و فرمها با همکاری کارکنان آزمایشگاه  و پیمانکار(مشاور)  
– این مستندات در جلسات کمیته راهبری مورد بازنگری قرار خواهد گرفت و همه مستندات فنی مرتبط با فعالیت های آزمایشگاه،در این مرحله توسط کارکنان آزمایشگاه و با راهنمایی پیمانکار(مشاور)  تهیه میشوند
– تصویب و توزیع مستنداتتایید توسط مدیر ارشد آزمایشگاه و توزیع برای اجرا
– ارایه طریق و همکاری پیمانکار(مشاور)  با کارشناسان کارفرما در زمینه طراحی یا اصلاح سیستم های مورد نیاز و نیز مدیریت منابع بر اساس خط مشی ، اهداف و …  
2
فاز ۳ : برگزاری سایر دوره های آموزشی ISO/IEC 17025:2017
– اطمینان از اعتبار نتایج(تضمین کیفیت آزمون), آموزش نرم افزار مینی تب
– مدیریت ریسک درآزمایشگاه
– ارزیابی عدم قطعیت اندازه گیری ,آموزش نرم افزار عدم قطعیت QMSys Enterprise      
3
فاز ۴ : استقرار و اجرای سیستم ISO/IEC 17025:2017
– استقرار استاندارد IS0/IEC 17025:2017 برای آزمونها
– ارایه مشاوره و همراهی در انجام فعالیتها
– با توجه به الزامات استاندارد و مستندات تهیه شده سوابق تهیه میگردند و موارد لازم از قبیل کالیبراسیون ، تضمین کیفیت نتایح آزمون ، نحوه نگهداری تجهیزات و … اجرا میشوند.                                                        
4
 فاز ۵ : آموزش  و اجرای ممیزی داخلی ISO/IEC 17025:2017
  – برگزاری دوره آموزشی ممیزی داخلی ISO 17025:2017 , ISO 19011:2018
– برنامه ریزی  ممیزی داخلی با مشارکت کارکنان آزمایشگاه
– تهیه چک لیست ممیزی داخلی
– انجام ممیزی
– تهیه گزارش ممیزی
– تعیین عدم انطباقها و توصیه ها
– همکاری در رفع عدم انطباقها
۵
فاز ۶: نهایی سازی سیستم مدیریت در استاندارد ISO/IEC 17025:2017
برگزاری ارزیابی توسط مرکز تایید صلاحیت ملی ایران و همکاری در رفع عدم انطباقهای ارزیابی نهایی که از طرف سازمان گواهی دهنده(مرکزملی تایید صلاحیت ایران) اعلام میگردد.  
6
www.hzeinal.ir