مدرس همکار با :سازمان استاندارد- IMQ italy-DQS germany-QS SWISS

فهرست عناوین مشاوره : ISO 9001 الزامات جدید ساپکو STAS , الزامات پژو سیتروین+ QIP NSA PCPA QSB ISO 13485 ISO 14001 ISO 45001 ISO 55001 ISO 15189&ISO 17025 ISO 17034&ISO 17043 ISO 17020 IATF 16949 ISO 39001 ISO10002 , ISO 10004 ISO 3834-2 http://tr.tehranstandard.ir/Pages/Masters.aspx با کلیک بر روی لینک فوق و سرچ نام مدرس(حسین…