دوره آموزشی نمونه برداری پذیرشی در صنایع غذایی در شرکت کاله

برگزار کننده : موسسه آموزشی مشاوران توسعه کیفیت  اسفند ماه ۱۴۰۱ دوره مجازی نمونه برداری پذیرشی با نرم افزار minitab &statgraphics هم به صورت دستی و هم با استفاده از نرم افزار به مدت ۱۶ ساعت برگزار گردید. تشکر از موسسه خوب مشاوران توسعه کیفیت و سرکار خانم آبرود