فرم پیشنهادی تصدیق کالیبراسیون درISO 17025:2017

۱ آیا کالیبراسیون در زمان مقرر انجام گرفته است؟ ۲ آیا کالیبراسیون توسط آزمایشگاه‌های دارای تایید صلاحیت بر اساس ۱۷۰۲۵ انجام شده است؟ ۳ آیا دامنه تایید صلاحیت آزمایشگاه کالیبراسیون کمیت اندازه‌گیری و نقاط کالیبراسیون را پوشش می‌دهد؟ ۴ آیا توان اندازه گیری آزمایشگاه در خصوص اندازه ده و محدوه مورد نظر مشخص است؟ ۵…