الزامات جدید ساپکو STAS (مرداد۱۳۹۹) منتشر شد.

چک لیست گرید A ساپکو ۱۳۹۹ چک لیست ممیزی محصول و فرآیند ساپکو۱۳۹۹ چک لیست ارزیابی اولیه ساپکو ۱۳۹۹ چک لیست گرید Bساپکو ۱۳۹۹ برای برگزاری کلاسهای آموزشی و مشاوره ۰۹۱۲۵۰۷۶۷۱۵ حسین زینل تماس حاصل بفرمایید.