بلاگ

آزمون مهارت در ISO 17025 و مقایسات بین آزمایشگاهی

مشاوره گواهینامه 17025

تعریف آزمون مهارت :آزمون مهارت ارزیابی عملکرد مشارکت کننده بر اساس معیارهای از پیش تعیین شده به روش مقایسه بین آزمایشگاهی (ایزو 17043)

آزمایشگاههای آزمون و کالیبراسیون در طی اجرای استاندارد ایزو 17025 الزام دارند که علاوه بر مقایسات بین آزمایشگاهی در آزمون مهارت هم برای کلیه آزمون های دامنه آزمایشگاه شرکت کنند.البته به شرطی که آن آزمون در لیست آزمونهای ارایه دهنده سازمان ملی استاندارد وجود داشته باشد.در کشور عزیزمان پژوهشکده سازمان استاندارد واقع در میدان استاندارد کرج این توانایی را برای تعداد زیادی از آزمون ها داراست و گواهینامه ایزو 17043 را نیز دریافت نموده است.

http://pt.standard.ac.ir/

تفاوت مقایسات بین آزمایشگاهی و آزمون مهارت:

در مقایسات بین آزمایشگاهی آزمایشگاه یک نمونه (دارای شرایط مجاز) را تهیه نموده و سه(یا پنج یا بیشتر) بار آزمون را روی آن انجام می دهد.سپس این نمونه را برای دو آزمایشگاه(یا بیشتر) دیگر که در آن تست گواهینامه 17025 را دارا هستند ارسال می نماید.آن آزمایشگاهها نیز سه(یا پنج یا بیشتر) بار آزمون را تکرار می نمایند و طبق گزارش رسمی برای ما(آزمایشگاه ) ارسال میکنند.سپس از طریق آماره های ریاضی Hو K نسبت به مقایسه میانگین و انحراف استاندارد سه نمونه(9 بار تکرار) اقدام می نماییم.

ASTM E691-23

h&k

اما در آزمون مهارت پژوهشکده سازمان ملی استاندارد نسبت به تهیه نمونه اقدام می نماید.سپس آزمون را در تقویم خود قرار میدهد و آزمایشگاهها نسبت به ثبت نام و دریافت نمونه اقدام می نمایند و سپس نتایج تکرارها را ارسال میکنند.برگزار کندده آزمون مهارت نیز رتبه آزمایشگاه و قبول یا رد بودن داده های آزمایشگاه را اعلام می کند.نزدیکترین نتیجه به نتیجه واقعی نیز گواهینامه رتبه A مهارت دریافت می کند.

ISO+IEC+17043-2023

Revised ILAC P9- 2024

INSO-ISO-IEC-17043

20293-1399

البته برای پروژه های تحقیقاتی و یا صحه گذاری روشهای آزمون در صورتیکه نیاز باشد میتوان از برگزارکننده های آزمون مهارت در سطح جهان نیز بهره برد.PT provider های زیادی در سطح بین المللی موجود هستند.

https://www.eptis.bam.de/eptis/WebSearch/main

https://ilac.org/signatory-search-list/

به امید بامداد روشن برای ایران جان.

اشتراک گذاری:

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

دیدگاهتان را بنویسید