بلاگ

مشاوره پیاده سازی استانداردISO 17025:2017

سرفصل دوره مبانی و مستندسازی ایزو ISO 17025:2017

     دامنه کاربرد استاندارد ISO 17025:2017 و ارتباط آن با سایر سیستمهای مدیریت کیفیت

   تشریح نحوه ثبت نام در سامانه مرکز ملی تایید صلاحیت و نکات

    مراجع الزامی واژگان

   نحوه پیاده سازی پروژه پیاد ه سازی ایزو 17025

  تشریح و مستند سازی الزامات عمومی

    تشریح  الزامات ساختاری

   تشریح  الزامات  منابع

   تشریح  الزامات  الزامات فرآیندی

     تشریح  الزامات الزامات سیستم مدیریت و ISO 9001

      بررسی تصدیق و تعیین فواصل کالیبراسیون

       بررسی کنترل میانی تجهیزات  و حداکثر خطای مجاز و مثال

      الزامات تصدیق و صحه گذاری روشهای آزمون

    قواعد تصمیم گیری و نقش عدم قطعیت در ارزیابی انطباق       

 

این دوره به مدت دو روز عمدتا برگزار میشود و گواهینامه آموزشی برای شرکت کنندگان صادر خواهد شد.دوره بصورت کاربردی  و همراه مثال و نمونه مستندات برگزار میشود.

برای هماهنگی با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:

حسین زینل .شرکت عصر کیفیت دانش 09125076715

www.iso17025iran.ir                      www.hzeinal.ir                      www.standard17025.ir