آموزش دوره های ایزو ۱۷۰۲۵ و پیاده سازی جهت اخذ صلاحیت ایزو ۱۷۰۲۵ در آزمایشگاه شرکت سیم و کابل راد سما

Requirements and documentation based on ISO/IEC 17025:2017Ensure the validity of test results in laboratoryEvaluation of measurement uncertaintyAction to address risks and opportunities in ISO/IEC 17025:2017Internal Audit  based on ISO/IEC 17025 https://simrodsama.com